fbpx
Arabic Dutch English French German Spanish Turkish

Algemene Voorwaarden voor Bezoekers

Artikel 1 - Definities

Platform – www.halaltime.eu en alles wat onder HalalTime valt.

Restaurant - een Restaurant, welke halal eten aanbiedt, met een gratis of betaalde vermelding op www.halaltime.eu.

Restaurantinformatie - informatie van een Restaurant, welke wordt vermeld op www.halaltime.eu.

Bezoekers – mensen die het Platform bezoeken om een halal restaurant op te zoeken.

Service – Bezoekers kunnen op het Platform informatie opzoeken en/of een Beoordeling achter laten op het Platform over een halal Restaurant.

Ranking van restaurants - de ranking van een Restaurant zoals deze wordt vertoond op www.halaltime.eu.

Beoordelingen – Bezoekers die een Beoordeling geven aan een halal Restaurant die vermeld staat op het Platform.

Artikel 2 – Partijen

2.1 Het Platform www.halaltime.eu (hierna te noemen het “Platform”) wordt beheerd door HalalTime met maatschappelijk zetel te Baron Frans du Fourstraat 1 bus 3, 2300 Turnhout, België, is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder ondernemingsnummer 0536.230.846.

2.2 Bezoekers die gebruik maken van het Platform om een halal Restaurant op te zoeken of een beoordeling / waardering willen achter laten van een halal Restaurant.

Artikel 3 - TOEPASSELIJKHEID

3.1 Deze algemene voorwaarden voor Bezoekers ("Algemene Voorwaarden") zijn enkel van toepassing op de Bezoekers van HalalTime en de mogelijkheden die het Platform aan de Bezoekers biedt.

3.2 Door het Platform te bezoeken of te gebruiken aanvaardt de Bezoeker deze Algemene Voorwaarden.

3.3 Voor Restaurants van het Platform gelden andere voorwaarden. De Algemene Voorwaarden voor Restaurants van de website kunt u terugvinden op www.halaltime.eu/algemene-voorwaarden-restaurants.

 

Artikel 4 - Restaurantinformatie

4.1 HalalTime bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, accuraat en up-to-date te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. HalalTime behoudt het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid.

4.2 HalalTime kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, voldoende accuraat, of actueel is. Bijgevolg kan HalalTime niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Bezoekers zouden kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie.

4.3 Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij u ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we maatregelen kunnen nemen.

Artikel 5 - Ranking van de restaurants

5.1 De ranking op het Platform wordt bepaald op basis van de afstand van een restaurant ten opzichte van een opgegeven locatie. Indien locatiebepalingen op een apparaat worden toegepast worden de restaurants vertoond op basis van de geregistreerde locatie van het apparaat. Indien locatiebepalingen niet worden toegepast dan wordt uitgegaan van het centrum van een opgegeven locatie. De ranking van de resultaten kunnen door de gebruiker per zoekopdracht zelf worden aangepast via de sorteringstool. 

5.2 Restaurants die een advertentie afnemen worden in de ranking tijdens de advertentieperiode bovenaan geplaatst en worden boven de Restaurants met een Basic of Premium pakket geplaatst.

5.3 HalalTime probeert te allen tijde de resultaten op deze manier naar voren te laten komen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een onjuiste positie in de zoekresultaten.

Artikel 6 - Beoordelingen

6.1 HalalTime biedt de Bezoekers de mogelijkheid om een Restaurant welke op het Platform vermeld staat te beoordelen / waarderen.

6.2 HalalTime heeft het recht om naar eigen inzicht beoordelingen op het Platform te publiceren en te verwijderen zonder overleg met de Bezoeker die een beoordeling / waardering geeft aan een Restaurant. HalalTime is niet verplicht om toestemming te krijgen van de Bezoeker om een beoordeling te publiceren of te verwijderen.

6.3 HalalTime kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de beoordelingen en eventuele negatieve gevolgen daarvan. HalalTime heeft geen enkele invloed op de beoordelingen.

6.4 Bezoekers mogen niet meer dan één beoordeling per Restaurant op het Platform plaatsen.

6.5 Bezoekers plaatsen beoordelingen / waarderingen op het Platform naar alle eerlijkheid.

6.6 Bezoekers plaatsen geen links op het Platform naar websites van derden buiten het Platform en plaatsen geen advertenties op welke manier dan ook op het Platform.

Artikel 7 – Intellectuele Eigendomsrecht

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die verband houden met HalalTime blijven te allen tijde het eigendom van HalalTime.

Artikel 8 – Klachtenregeling

8.1 Klachten van de Bezoekers over een Restaurant dienen bij het Restaurant te worden neergelegd.

8.2 Als een Bezoeker een klacht heeft over de Service, dan kan de klacht per e-mail aan worden doorgegeven waarin duidelijk en volledig omschreven wordt wat de klacht is.

8.3 HalalTime streeft ernaar klachten zo snel mogelijk af te handelen en zorgt ervoor dat er maximaal twee weken na het ontvangen van de klacht nodig zijn om een reactie te kunnen geven op een klacht van een Bezoeker.

8.4 Klachten van Bezoekers moeten binnen bekwame tijd worden doorgegeven.

Artikel 9 – Nieuwsbrief

9.1. Bezoekers van het Platform hebben de mogelijkheid om zich op te geven op het Platform met een e-mailadres voor de nieuwsbrief.
 
9.2 De nieuwsbrief kan verschillende informatie bevatten omtrent HalalTime. Het staat HalalTime vrij wanneer en hoe vaak het een nieuwsbrief verstuurt.

9.3 Bezoekers die zich hebben ingeschreven op de nieuwsbrief krijgen te allen tijde de mogelijkheid om zich af te melden van de Nieuwsbrief via de nieuwsbrieven die worden verstuurd.

Artikel 10 – Verwerking van persoonsgegevens

10.1 Voor HalalTime is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van Bezoekers van het Platform van groot belang. De verwerking van persoonsgegevens worden omschreven in onze Privacy Policy.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid van HalalTime 

11.1 HalalTime kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door een Bezoeker in hoeverre de wet dat toelaat.

Artikel 12 – Overige bepalingen 

12.1 HalalTime kan deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden vervangen door de oude Algemene Voorwaarden en worden op het Platform gepubliceerd.

11.2 Op de rechtsverhouding tussen HalalTime en de Bezoeker is Belgisch recht van toepassing.

11.3 Alle informatie met betrekking tot het gebruik van het Platform wordt door de Bezoeker als vertrouwelijk behandeld.

11.4 Als een van de bepalingen in deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling of het relevante deel daarvan geen invloed hebben op de geldigheid, bindende werking en afdwingbaarheid van de andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

11.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn in het Nederlands geschreven. Op het Platform is het mogelijk om deze Algemene Voorwaarden in andere talen te lezen. Indien er sprake is van enig conflict of inconsistentie in de Algemene Voorwaarden tussen de verschillende talen, is de Nederlandse versie de geldende en leidende versie.